Wyniki badań laboratoryjnych

Odbiór wyników badań laboratoryjnych
dostępny jest już na naszej stronie:

Odbierz wyniki

Kontakt

MEDIQ Legionowo

MEDIQ Legionowo ul. Piłsudskiego 20
Otwarty:

PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK 7:00-22:00
SOBOTA 7:00-14:00
Rejestracja telefon 22/774 26 40

Zakres usług medycznych:

 • Poradnie prowadzone dla osób ubezpieczonych (w ramach NFZ) oraz komercyjnie
 • Wielospecjalistyczna Poradnia Medycyny Urody
 • Pełna diagostyka laboratoryjna oraz obrazowa
 • Stomatologia
 • Rehabilitacja

Opłaty za telewizyty prosimy przesyłać na następujące dane:

NZOZ MEDIQ Jerzy Petz
ul. Piłsudskiego 20
05-120 Legionowo

Nr konta: 18 1020 1042 0000 8402 0376 1723

Tytułem: imię i nazwisko pacjenta oraz usługa, za którą płaci.

Wyślij nam wiadomość

MEDIQ Warszawa

W MEDIQ Warszawa znajdują się Poradnie Okulistyczna oraz Ortopedyczna, a także Rehabilitacja. Wszystkie usługi medyczne są prowadzone w trybie komercyjnym.

Otwarty:

 • Poniedziałek - piątek 8:00 - 20:00

Rejestracja telefon 22 891 06 40

Wyślij nam wiadomość

Dane Osobowe

Poniżej znajdą Państwo informacje o przetwarzaniu danych osobowych w Jerzy Petz MEDIQ NZOZ. Zostały one przygotowane zgodnie z przepisami art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 (RODO).

Klauzula informacyjna dla pacjentów

Dane administratora

Administratorem danych osobowych pacjentów jest: Jerzy Petz MEDIQ NZOZ dalej MEDIQ

 1. Piłsudskiego 20, 05-120 Legionowo tel. +48 22 7742640 www.mediq.pl

Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe pacjentów mogą być przetwarzane w następujących celach:

 • Udzielanie świadczeń zdrowotnych i prowadzenie dokumentacji medycznej,
 • Weryfikacja uprawnień do uzyskania i rozliczanie zrealizowanych świadczeń opieki zdrowotnej,
 • Komunikowanie się w sprawach związanych z koordynacją udzielania świadczeń, w tym między innymi dotyczących organizacji udzielania świadczeń, oceny samopoczucia pacjenta po udzieleniu świadczenia, badania satysfakcji pacjenta,

na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. b i c (dotyczy pacjentów, którzy finansują świadczenia zdrowotne indywidualnie), art. 6 ust. 1 lit c (dotyczy pacjentów, których świadczenia zdrowotne są finansowane na podstawie umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia) oraz art. 9 ust. 2 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 (RODO), art. 3 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz

 • Cele marketingowe, otrzymywanie informacji handlowej, otrzymywanie drogą elektroniczną ankiety dotyczącej przedstawienia opinii na temat udzielonego świadczenia, na podstawie zgody pacjenta (art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 (RODO)).

Podanie danych osobowych w zakresie w jakim związane są one z zawarciem umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych jest dobrowolne i jest warunkiem zawarcia umowy. Podanie danych osobowych w zakresie w jakim są one związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w tym prowadzeniem dokumentacji medycznej, jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne w celu prawidłowego udzielania świadczeń zdrowotnych. Podanie danych osobowych w zakresie w jakim związane są one z celami marketingowymi, otrzymywaniem informacji handlowej, otrzymywaniem drogą elektroniczną ankiety dotyczącej przedstawienia opinii na temat udzielonego świadczenia, jest dobrowolne,  jednak wymaga Państwa zgód w przedmiotowym zakresie które znajdują się w formularzu rejestracyjnym www.mediq.pl lub ankiecie rejestracyjnej którą Państwo wypełniają podczas wizyty w rejestracji.

Informacje o odbiorcach danych osobowych

Dane osobowe pacjentów MEDIQ mogą być przekazywane:

 • podmiotom leczniczym współpracującym z MEDIQ w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności świadczeń zdrowotnych,
 • dostawcom usług technicznych i organizacyjnych, które umożliwiają udzielanie świadczeń zdrowotnych i prowadzenie dokumentacji medycznej, w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom i serwisantom sprzętu medycznego, firmom kurierskim i pocztowym,
 • osobom upoważnionym do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia i planowanych oraz udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz osobom upoważnionym do uzyskiwania dokumentacji medycznej,
 • podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
 • dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających MEDIQ w dochodzeniu należnych roszczeń lub obrony praw (w szczególności kancelariom prawnym i firmom windykacyjnym).

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Z uwagi na to, że MEDIQ korzysta przy świadczeniu swoich usług z usług podwykonawców, dane osobowe pacjentów mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. MEDIQ zapewnia, że w takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę pomiędzy MEDIQ a podmiotem spoza EOG klauzule ochrony danych  zapewniając odpowiedni stopień ochrony.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

Dane osobowe pacjentów zgromadzone w dokumentacji medycznej są przechowywane przez wymagany przepisami prawa okres przechowywania dokumentacji medycznej.

Prawa przysługujące pacjentom w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Pacjentom przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody pacjenta, pacjent ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Prawo do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych zawartych w dokumentacji medycznej przysługuje pacjentowi o ile nie narusza obowiązku Administratora przechowywania dokumentacji medycznej.

Informacja o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego

Pacjentom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Dane osobowe pacjentów MEDIQ nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Inspektor Ochrony Danych

We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych w MEDIQ  można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: iod@mediq.pl

Klauzula informacyjna dla osób upoważnionych

Dane administratora 

Administratorem danych osobowych pacjentów jest: Jerzy Petz MEDIQ NZOZ dalej MEDIQ

 1. Piłsudskiego 20, 05-120 Legionowo tel. +48 22 7742640 www.mediq.pl

Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe osób upoważnionych są przetwarzane w celu realizacji upoważnienia do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia pacjenta i planowanych oraz udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz do uzyskiwania dokumentacji medycznej, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. c i d oraz art. 9 ust. 2 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 (RODO) oraz § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu zrealizowania upoważnienia.

 

Kategorie przetwarzanych danych osobowych

Przetwarzane są następujące dane osobowe osób upoważnionych: imię i nazwisko, telefon lub adres oraz hasło w przypadku osób, które podały hasło celem identyfikacji przez telefon.

Informacje o odbiorcach danych osobowych

Dane osobowe osób upoważnionych mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz dostawcom usług technicznych i organizacyjnych, które umożliwiają udzielanie świadczeń zdrowotnych i prowadzenie dokumentacji medycznej, w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych oraz firmom kurierskim i pocztowym.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

Dane osobowe osób upoważnionych są przechowywane przez wymagany przepisami prawa okres przechowywania dokumentacji medycznej lub do czasu wycofania upoważnienia przez pacjenta.

Prawa przysługujące osobom upoważnionym w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Osobom upoważnionym przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

Informacja o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego

Osobom upoważnionym przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Dane osobowe osób upoważnionych nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Inspektor Ochrony Danych

We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych w MEDIQ można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: iod@mediq.pl

 

Klauzula informacyjna dla osób przebywających na terenie placówek MEDIQ w systemie monitoringu wizyjnego

Dane administratora 

Administratorem danych osobowych pacjentów jest: Jerzy Petz MEDIQ NZOZ dalej MEDIQ

 1. Piłsudskiego 20, 05-120 Legionowo tel. +48 22 7742640 www.mediq.pl

Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe przetwarzane w systemie monitoringu wizyjnego przetwarzane są w celu:

– zapewnienia bezpieczeństwa osób i ochrony mienia, w tym w celu zabezpieczenia dokumentacji medycznej i innych informacji, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. c, d i f oraz art. 9 ust. 2 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 (RODO) oraz art. 22 ustawy – Kodeks pracy,

– zapewnienia możliwości stałej obserwacji pacjentów ze stanowisk pielęgniarki – w odniesieniu do wyodrębnionych pomieszczeń szpitalnych, na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

Podanie danych osobowych jest wymogiem przebywania na terenie placówek MEDIQ i jest niezbędne do realizacji celu.

Kategorie przetwarzanych danych osobowych

W systemie monitoringu wizyjnego przetwarzane są: wizerunek osób, daty i godziny zapisu.

Informacje o odbiorcach danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane w systemie monitoringu wizyjnego mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

Dane osobowe przetwarzane w systemie monitoringu wizyjnego przechowywane są przez okres nie dłuższy niż trzy miesiące. W przypadku, gdy nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu lub administrator poweźmie wiadomość, że mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin przechowywania może ulec przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Prawa przysługujące osobom przebywającym na terenie placówek MEDIQ w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Osobom, których dane osobowe są przetwarzane w systemie monitoringu wizyjnego przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

Informacja o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego

Osobom, których dane osobowe są przetwarzane w systemie monitoringu wizyjnego przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Dane osobowe przetwarzane w systemie monitoringu wizyjnego nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Inspektor Ochrony Danych

We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych w MEDIQ można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: iod@mediq.pl